Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 16

Ἀπολυτίκιον Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού

Third Tone

Απόστολε Άγιε, καί Ευαγγελιστά Ματθαίε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού

Fourth Tone

Τού τελωνείου τόν ζυγόν απορρίψας, δικαιοσύνης τώ ζυγώ προσηρμόσθης, καί ανεδείχθης έμπορος πανάριστος, πλούτον κομισάμενος, τήν εξ ύψους σοφίαν, όθεν ανεκήρυξας, αληθείας τόν λόγον, καί τών ρα θύμων ήγειρας ψυχάς, καθυπογράψας, τήν ώραν τής κρίσεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος with an icon greeting ecard.