Βίκτωρ καί Στεφανίς Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Βίκτωρ καί Στεφανίς Μάρτυρες

Plagal of the Fourth Tone

Ως εύσεβείας Μάρτυρας, καί άθλητάς θεόφρονας, ή Έκκλησία γεραίρει δοξάζουσα, τούς θείους ἄθλους σήμερον, Μηνᾶ τοῦ άθλοφόρου, Βίκτωρος τοῦ γενναίου, καί Βικεντίου τοῦ γενναιόφρονος· καί ποθοῦσα κραυγάζει, δοξάζουσα τόν φιλάνθρωπον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βίκτωρ καί Στεφανίς Μάρτυρες with an icon greeting ecard.