Ἀπόστολοι Ὀλυμπᾶς, Ῥοδίων, Σωσίπατρος, Τέρτιος, Ἔραστος καί Κουάρτος ἐκ τῶν Ο�

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ὀλυμπᾶς καὶ οἱ ἐκ τῶν Ο�

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ὀλυμπᾶς καὶ οἱ ἐκ τῶν Ο�

Fourth Tone

Επεφάνη σήμερον, τῶν Άποστόλων, ή σεπτή πανήγυρις, παρεχομένη έμφανῶς, πταισμάτων πᾶσι την άφεσιν, τοῖς έκτελοῦσιν αύτῶν τό μνημόσυνον.