Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός

First Tone

Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού, αναβλύζεις γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοίς ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σε θαυμαστώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας τον αστέρα τον νεόφωτον, καί Εκκλησίας το νεόδμητον προτείχισμα Ανυμνήσωμεν καρδίας εν ευφροσύνη. Δοξασθείς γάρ ενεργεία τή τού Πνεύματος. Ιαμάτων αναβλύζει χάριν άφθονον τοίς κραυγάζουσι. χαιροις Πάτερ Νεκτάριε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ with an icon greeting ecard.