Θεοκτίστη Λέσβου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Θεοκτίστη Λέσβου

Third Tone

Η Λέσβος βλάστημα, θειόν σε κέκτηται, τοίς δέ αγωσί σου, Πάτρος ηγίασται, καί τώ σώ σκήνει τώ σεπτώ, πεπλούτισται Ικαρία. Όθεν ως παρθένον σε, καί Οσίαν γεραίρομεν, καί επιβοώμεθα, τήν θερμήν προστασίαν σου, ήν δίδου τοίς βοωσί σοι Μήτερ, χαίροις Οσία Θεοκτίστη.

Κοντάκιον Θεοκτίστη Λέσβου

Plagal of the Fourth Tone

Τής εγκρατείας τήν τρυγόνα τήν φιλέρημον, καί παρθενίας τήν υψίκομον κυπάρισσον, Θεοκτίστην ευφημήσωμεν τήν Οσίαν. Υπέρ φύσιν εν τή Πάρω γάρ ασκήσασα, Εκκλησίας κατεφαίδρυνε τό πλήρωμα, η βοήσωμεν, χαίροις Μήτερ ισάγγελε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεοκτίστη Λέσβου with an icon greeting ecard.