Λάζαρος ὁ Θαυματουργός

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Λαζάρου Οσίου και Θαυματουργού

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς επαγρύπνοις προσευχαίς, εν οχετοίς δακρύων τόν στύλον κατέβρεχες, καί τοίς εκ βάθων στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας ποιμήν, τοίς προσιούσι νέμων συγχώρησιν, Όσιε Πατήρ ημών Λάζαρε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Λαζάρου Οσίου και Θαυματουργού

Fourth Tone

Ως φωστῆρα μέγιστον, ή Έκκλησία, τοῦ Χριστοῦ δοξάζει σε, μετ΄ εύφροσύνης ψαλμικῶς· διό μή παύσῃ πρεσβεύων Χριστῶ τῶ Θεῶ, δοθῆναι πᾶσι, πταισμάτων συγχώρησιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Λάζαρος ὁ Θαυματουργός with an icon greeting ecard.