Λάζαρος ὁ Θαυματουργός

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 7

Ἀπολυτίκιον Λαζάρου Οσίου και Θαυματουργού

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς επαγρύπνοις προσευχαίς, εν οχετοίς δακρύων τόν στύλον κατέβρεχες, καί τοίς εκ βάθων στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας ποιμήν, τοίς προσιούσι νέμων συγχώρησιν, Όσιε Πατήρ ημών Λάζαρε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ σωθήναι τάς ψυχάς ημών.