Ὁσίος Σωφρονίος τοῦ Ἁγιορείτου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ὁσίος Σωφρονίος τοῦ Ἁγιορείτου

First Tone

Μητρός Ρωσίας το ρόδον, αγνόν πατέρα Σωφρόνιον, τον εις Βρεταννίαν φρουρούντα Κήπον αγάπης και χάριτος, τον ως τα βρέφη καθαρόν τη καρδία και αντί μελάνης σοφώς κινούντα φλογός γραφίδα και Πνεύματος, τον μέγαν θεολόγον και πρωτίστως πράξει διδάξαντα και συγγραφέα τον θείον παγκοσμίων μεταφράσεων, ως φίλον Κυρίου τιμώμεν αυτόν, μαθητήν αγίων και άγιον, εκείνος δε φυλάττει τους αγαπώντας εκ προθέσεως.

Κοντάκιον Ὁσίος Σωφρονίος τοῦ Ἁγιορείτου

First Tone

Κυψέλης εκ Φωτός ως βασίλισσα, πάτερ, μελίσσων λογικών εξεγέννησας σμήνος, και μέλι το αθάνατον και κηρίον συνήγαγες· και κηρόπλαστον καθεδρικόν του Θεού σου υπερύψωσας εις Βρεταννίας την νήσον, Σωφρόνιε όσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσίος Σωφρονίος τοῦ Ἁγιορείτου with an icon greeting ecard.