Παῦλος ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Παύλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Third Tone

Θείας πίστεως ομολογία, άλλον Παύλόν σε τή Εκκλησία, ζηλωτήν εν ιερεύσιν ανέδειξε, Συνεκβοά σοι καί Άβελ πρός Κύριον, καί Ζαχαρίου τό αίμα τό δίκαιον, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Παύλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Second Tone

Αστράψας εν γή, ως άστρον ουρανόφωτον, τήν καθολικήν φωτίζεις Εκκλησίαν νύν, υπέρ ής καί ήθλησας, τήν ψυχήν σου Παύλε προθέμενος, καί ως Ζαχαρίου καί Άβελ τρανώς, βοά σου τό αίμα πρός Κύριον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Παῦλος ὁ Ὁμολογητής with an icon greeting ecard.