Νίκανδρος Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Νικάνδρου Μάρτυρος

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Νίκανδρος Μάρτυς, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Νικάνδρου Μάρτυρος

Third Tone

Τών ψυχών τήν άρουραν, γεηπονούντες τώ λόγω, μυστικώς ηνέγκατε, Χριστώ αθλήσεως στάχυν, Τίτω γάρ, τώ θευγόρω μαθητευθέντες, ώφθητε, διδασκαλίας θεία πυξία, Νίκανδρε Ιερομάρτυς, σύν τώ Ερμαίω λαμπρώς αθλήσαντες.

Blessed Feast Day

Share the feast of Νίκανδρος Μάρτυς with an icon greeting ecard.