Νίκανδρος Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 4

Apolytikion of Nikandros, Bishop of Myra

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Νίκανδρε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Nikandros, Bishop of Myra

Third Tone

Τών ψυχών τήν άρουραν, γεηπονούντες τώ λόγω, μυστικώς ηνέγκατε, Χριστώ αθλήσεως στάχυν, Τίτω γάρ, τώ θευγόρω μαθητευθέντες, ώφθητε, διδασκαλίας θεία πυξία, Νίκανδρε Ιερομάρτυς, σύν τώ Ερμαίω λαμπρώς αθλήσαντες.