Ἰωαννίκιος Ὅσιος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ιωαννικίου Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Ἰωαννίκιος Ὅσιος Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιωαννικίου Οσίου

Fourth Tone

Εν τῆ μνήμη σήμερον τῆ ίερα σου, συνελθόντες άπαντες έκδυσωπούμεν οί πιστοί, Ίωαννίκιε όσιε, παρά Κυρίου εύρεῖν ήμας ἔλεος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωαννίκιος Ὅσιος with an icon greeting ecard.