Ἰωαννίκιος Ὅσιος

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 4

Ἀπολυτίκιον Ιωαννικίου Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Ιωαννίκιε Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιωαννικίου Οσίου

Fourth Tone

Εν τῆ μνήμη σήμερον τῆ ίερα σου, συνελθόντες άπαντες έκδυσωπούμεν οί πιστοί, Ίωαννίκιε όσιε, παρά Κυρίου εύρεῖν ήμας ἔλεος.