Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσήφ καὶ Ἀειθαλᾶς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ακεψίμα, Ιωσήφ και Αειθαλά Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ακεψίμα, Ιωσήφ και Αειθαλά Μαρτύρων

Second Tone

Τά θεία σοφέ, σεπτώς εμυσταγώγησας, θυσία δεκτή εγένου Παμμακάριστε, τού Χριστού γάρ έπιες, τό ποτήριον ενδόξως Άγιε, Ακεψιμά σύν τοίς συνάθλοις σου, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσήφ καὶ Ἀειθαλᾶς with an icon greeting ecard.