Προεόρτια Εισοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 20

Apolytikion of Forefeast of the Entry of the Theotokos

Fourth Tone

Χαράν προμνηστεύεται, σήμερον Άννα ημίν, τής λύπης αντίθετον, καρπόν βλαστήσασα, τήν μόνην Αειπάρθενον, ήν περ δή καί προσάγει, τάς ευχάς εκπληρούσα, σήμερον γηθομένη, τώ Ναώ τού Κυρίου, ως όντως ναόν τού Θεού Λόγου, καί Μητέρα αγνήν.

Kontakion of Forefeast of the Entry of the Theotokos

Fourth Tone

Ευφροσύνης σήμερον, η οικουμένη, επληρώθη άπασα, εν τή ευσήμω Εορτή, τής Θεοτόκου κραυγάζουσα, Αύτη υπάρχει, σκηνή επουράνιος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια Εισοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου with an icon greeting ecard.