Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος

Third Tone

Φερωμύμως γέγονας, νίκη λαού Οφθοδόξου, ιερέ Νικόλαε, υπέρ Χριστού εναθλήσας, όθεν σοι, εν κατανύξει ψυχής βοώμεν. Δώρησαι, ημίν τήν νίκην ταίς σαίς πρεσβείας, κατ' εχθρών τών ορωμένων, καί αοράτων, τοίς σέ τιμώσι πιστώς.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος with an icon greeting ecard.