Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 31

Ἀπολυτίκιον Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.