Στάχυς καί οἱ σύν αὐτῶ

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 31

Apolytikion of Stachys and Companions of the 70

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Stachys and Companions of the 70

Plagal of the Fourth Tone

Ὠς ἰερὰ κειμήλια, τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ τοῦ Ήλίου τῆς δόξης αὐγάσματα, χρεωστικῶς ὐμνήσωμεν, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους, Ἀπελλῆν Οὐρβανόν τε καὶ Ἀριστόβουλον, Ἀμπλίαν Νάρκισσον καὶ Στάχυν, οὔς ἡ Χάρις συνήγαγε τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.