Ἀποστόλων Στάχυος, κατασταθέντος Ἐπισκόπου τῆς ἐν Βυζαντίῳ Ἐκκλησίας (38-45) παρά τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτῆς Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου καί Ναρκίσσου ἐκ τῶν Ο΄

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 31

Ἀπολυτίκιον Στάχυς καί οἱ σύν αὐτῶ

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Στάχυς καί οἱ σύν αὐτῶ

Plagal of the Fourth Tone

Ὠς ἰερὰ κειμήλια, τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ τοῦ Ήλίου τῆς δόξης αὐγάσματα, χρεωστικῶς ὐμνήσωμεν, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους, Ἀπελλῆν Οὐρβανόν τε καὶ Ἀριστόβουλον, Ἀμπλίαν Νάρκισσον καὶ Στάχυν, οὔς ἡ Χάρις συνήγαγε τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Online Chapel