Μάρτυρες Τερέντιος καὶ Εὐνίκη

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Τερεντίου και Ευνίκης Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Τερεντίου και Ευνίκης Μαρτύρων

Fourth Tone

Ως συζυγία ευσεβής καί ομόφρων, σύν Τερεντίω Νεονίλλα τρισμάκαρ, λαμπρά χορεία ώφθητε Χριστώ τώ Θεώ, πίστει γάρ εκθρέψαντες, τούς σεπτούς υμών Παίδας, τούτους προσηγάγετε, λογικάς ως θυσίας, ενηθληκότες άμα σύν αυτοίς, τώ τών αιώνων, Δεσπότη μακάριοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρες Τερέντιος καὶ Εὐνίκη with an icon greeting ecard.