Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 26

Apolytikion of Demetrius the Myrrh-streamer

Third Tone

Μέγαν εύρατο εv τοίς κιvδύvοις, σέ υπέρμαχοv η οικουμένη, Αθλοφόρε τά έθνη τροπούμενον. Ως ούν Λυαίου καθείλες τήν έπαρσιν, εν τώ σταδίω θαρρύvας τόν Νέστορα, ούτως Άγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Kontakion of Demetrius the Myrrh-streamer

Second Tone

Τοίς τώv ιαμάτωv σου ρείθροις Δημήτριε, τήv Εκλησίαν Θεός επορφύρωσεv, ο δούς σοι τό κράτος αήττητοv, καί περιέπωv τήν πόλιv σου άτρωτοv, αυής γάρ υπάρχεις τό στήριγμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.