Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Δημητρίου του Μυροβλήτου

Third Tone

Μέγαν εύρατο εv τοίς κιvδύvοις, σέ υπέρμαχοv η οικουμένη, Αθλοφόρε τά έθνη τροπούμενον. Ως ούν Λυαίου καθείλες τήν έπαρσιν, εν τώ σταδίω θαρρύvας τόν Νέστορα, ούτως Άγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Δημητρίου του Μυροβλήτου

Second Tone

Τοῖς τῶv αἱμάτων σου ῥείθροις Δημήτριε, τὴv Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν, ὁ δούς σοι τὸ κράτος ἀήττητοv, καὶ περιέπων τὴν πόλιν σου ἄτρωτοv· αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις τὸ στήριγμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου with an icon greeting ecard.