Μαρκιανός καὶ Μαρτύριος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μαρκιανού, Χρυσάνθου Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μαρκιανού, Χρυσάνθου Μαρτύρων

Fourth Tone

Αγωvισάμενοι καλώς από βρέφους, Μαρκιανέ σύv τώ σοφώ Μαρτυρίω, τόv αποστάτηv Άρειοv καθείλετε, άτρωτον τηρήσαντες, τήν ορθόδοξοv πίστιν, Παύλω εφεπόμενοι, τώ σοφώ διδασκάλω, όθεν σύv τούτω εύρατε ζωήv, ως τής Τριάδος υπέρμαχοι άριστοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρκιανός καὶ Μαρτύριος with an icon greeting ecard.