Μαρκιανός καὶ Μαρτύριος

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 25

Apolytikion of Martyrs Marcian and Martyrius

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyrs Marcian and Martyrius

Fourth Tone

Αγωvισάμενοι καλώς από βρέφους, Μαρκιανέ σύv τώ σοφώ Μαρτυρίω, τόv αποστάτηv Άρειοv καθείλετε, άτρωτον τηρήσαντες, τήν ορθόδοξοv πίστιν, Παύλω εφεπόμενοι, τώ σοφώ διδασκάλω, όθεν σύv τούτω εύρατε ζωήv, ως τής Τριάδος υπέρμαχοι άριστοι.