Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ

First Tone

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Κοντάκιον Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ

Fourth Tone

Ευφροσύvης πρόξεvος ημίν επέστη, η φωσφόρος σήμερον, τών Αθλοφόρων εορτή, ήv αvυμvούvτες δοξάζομεv, τόν εv υψίστοις υπάρχοντα Κύριον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ with an icon greeting ecard.