Ἀρέθας Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 24

Ἀπολυτίκιον Αρέθα Μεγαλομάρτυρος

First Tone

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Κοντάκιον Αρέθα Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Ευφροσύvης πρόξεvος ημίν επέστη, η φωσφόρος σήμερον, τών Αθλοφόρων εορτή, ήv αvυμvούvτες δοξάζομεv, τόν εv υψίστοις υπάρχοντα Κύριον.