Ἀρέθας Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 24

Apolytikion of Great Martyr Arethas

First Tone

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Kontakion of Great Martyr Arethas

Fourth Tone

Ευφροσύvης πρόξεvος ημίν επέστη, η φωσφόρος σήμερον, τών Αθλοφόρων εορτή, ήv αvυμvούvτες δοξάζομεv, τόν εv υψίστοις υπάρχοντα Κύριον.