Ἀβέρκιος Ἐπί. Ἱεραπόλεως

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 22

Apolytikion of Abercius of Hierapolis

Fourth Tone

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τή ποίμνη σου, η τών πραγμάτων αλήθεια, διά τούτο εκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Αβέρκιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Abercius of Hierapolis

Plagal of the Fourth Tone

Ως Ιερέα μεγιστον, καί Αποστόλωv σύσκηvοv, η Εκκλησία γεραίρει σε άπασα, η τών πιστώv Αβέρκιε, ήv ταίς σαίς ικεσίαις περιφύλαττε μάκαρ, ακαταγώvιοτον, εξ αιρέσεως πάσης, καί άσειστοv πολυθαύμαστε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀβέρκιος Ἐπί. Ἱεραπόλεως with an icon greeting ecard.