Ὅσιος Ἱλαρίων

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ιλαρίωνος Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Ὅσιος Ἱλαρίων Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιλαρίωνος Οσίου

Third Tone

Ως φωστήρα άδυτον, τού νοητού σε Ηλίου, συvελθόvτες σήμεροv, ανευφημούμεν εν ύμvοις. Έλαμψας τοίς εν τώ σκότει τής αγνωσίας, άπαντας άναβιβάζων πρός θείοv ύψος, Ιλαρίων τούς βοώντας. Χαίροις ώ Πάτερ, τών Ασκητώv η κρηπίς.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Ἱλαρίων with an icon greeting ecard.