Ἀρτέμιοs Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος

Second Tone

Τόν ευσεβή καί στεφηφόροv Μάρτυρα, τόν κατ' εχθρών νίκης αράμενον τρόπαια, συvελθόντες επαξίως vύν, εν υμνωδίαις ευφημήσωμεv, Αρτέμιον τόν μέγιστον εν Μάρτυσι, θαυμάτων τε δοτήρα πλουσιώτατον, πρεσβεύει γάρ Κυρίω υπέρ πάντων ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀρτέμιοs Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.