Οὒαρος Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Βάρου Μάρτυρος

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Βάρου Μάρτυρος

Third Tone

Τόν Σταυρόν ως θώρακα, ενδεδυμένος παμμάκαρ, τών τυράννων ήμβλυνας, τάς πονηράς μεθοδείας, ήνεγκας, τάς ανυποίστους σαρκός βασάνους, ήνυσας, τούς θείους άθλους γενναιοφρόνως, διά τούτο εκοσμήθης, θείω στεφάνω θεόθεν Ούαρε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Οὒαρος Μάρτυς with an icon greeting ecard.