Ἰωήλ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 19

Apolytikion of Prophet Joel

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ιωήλ τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Prophet Joel

First Tone

Τήν δόξαν τού Θεού, νοητώς θεωρήσας, εδέξω Ιωήλ, τών μελλόντων τήν γνώσιν, τό Πνεύμα γάρ τό Άγιον, ώσπερ έφης εκκέχυται, κατ' ενέργειαν, εις πάσαν σάρκα Προφήτα, τήν πιστεύσασαν, τώ επί γής κενωθέντι, καί σέ θαυμαστώσαντι.