Ἰωήλ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ιωήλ Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ἰωήλ Προφήτης τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιωήλ Προφήτου

First Tone

Τήν δόξαν τού Θεού, νοητώς θεωρήσας, εδέξω Ιωήλ, τών μελλόντων τήν γνώσιν, τό Πνεύμα γάρ τό Άγιον, ώσπερ έφης εκκέχυται, κατ' ενέργειαν, εις πάσαν σάρκα Προφήτα, τήν πιστεύσασαν, τώ επί γής κενωθέντι, καί σέ θαυμαστώσαντι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωήλ Προφήτης with an icon greeting ecard.