Ἰωήλ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 19

Ἀπολυτίκιον Ιωήλ Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ιωήλ τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιωήλ Προφήτου

First Tone

Τήν δόξαν τού Θεού, νοητώς θεωρήσας, εδέξω Ιωήλ, τών μελλόντων τήν γνώσιν, τό Πνεύμα γάρ τό Άγιον, ώσπερ έφης εκκέχυται, κατ' ενέργειαν, εις πάσαν σάρκα Προφήτα, τήν πιστεύσασαν, τώ επί γής κενωθέντι, καί σέ θαυμαστώσαντι.