Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 18

Ἀπολυτίκιον Αγίου Αποστόλου Ευαγγελιστού Λουκά

Third Tone

Απόστολε Άγιε, καί Ευαγγελιστά Λουκά, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον Αγίου Αποστόλου Ευαγγελιστού Λουκά

Fourth Tone

Μαθητής γεvόμενος τού Θεού Λόγου, σύν τώ Παύλω άπασαν, εφωταγώγησας τήv γήν, καί τήν αχλύν απεδίωξας, τό θείον γράψας, Χριστού Ευαγγέλιον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς with an icon greeting ecard.