Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Αγίου Αποστόλου Ευαγγελιστού Λουκά

Fourth Tone

Μαθητής γεvόμενος τού Θεού Λόγου, σύν τώ Παύλω άπασαν, εφωταγώγησας τήv γήν, καί τήν αχλύν απεδίωξας, τό θείον γράψας, Χριστού Ευαγγέλιον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς with an icon greeting ecard.