Βαρνάβας Ἀπὀστολος

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 11

Apolytikion of Apostle Barnabas

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Apostle Barnabas

Third Tone

Τοῦ νόμου τὴν σκιάν, σὺ λιπὼν ὡς ἐχέφρων, τῇ χάριτι φοιτᾷς, Θεοφόρε Βαρνάβα, κατὰ πόλιν καὶ χώρα, τοῦ σταυρωθέντος φέρων τὸ ὄνομα, θαύμασι καὶ σημείοις, τοὺς ἀπειθοῦντας πρὸς τὴν ἀμάθειαν, καθοδηγήσας ὤφθης ἐν Χριστῷ, τοῦ Κόσμου παράκλησις.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βαρνάβας Ἀπὀστολος with an icon greeting ecard.