Μεθεόρτια των Χριστουγέννων

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 29

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια των Χριστουγέννων

Fourth Tone

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῶ κόσμω, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοὶς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοί.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια των Χριστουγέννων with an icon greeting ecard.