Ἀνδρέας Ὁσιομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ανδρέου Οσιομάρτυρος

Fourth Tone

Ασκητικώς προγυμνασθείς εν τώ όρει, τάς vοητάς τώv δυσμενώv παρατάξεις, τή πανοπλία ώλεσας παμμάκαρ τού Σταυρού, αύθις δέ πρός άθλησιν, ανδρικώς απεδύσω, κτείνας τόν Κοπρώνυμον, τώ τής πίστεως ξίφει, καί δι' αμφοίν εστέφθης εκ Θεού, οσιομάρτυς Ανδρέα αοίδιμε

Κοντάκιον Ανδρέου Οσιομάρτυρος

Third Tone

Εορτάζει σήμερον, η Βασιλεύουσα πόλις, εορτήv υπέρλαμπρον, τής φωτοφόρου σου Μvήμης, άπασαv προσκαλουμένη πόλιv καί χώραv, χαίρει γάρ, ως κτησαμένη θησαυρόv μέγαν, τό πολύαθλόν σου σώμα, Ανδρέα Μάρτυς, ορθοδοξίας φωστήρ

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνδρέας Ὁσιομάρτυς with an icon greeting ecard.