Λογγῖνος Ἑκατόνταρχος

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 16

Apolytikion of Longinus the Centurion

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Longinus the Centurion

Fourth Tone

Ευφροσύvως γέγηθεν η Εκκλησία, εν τή μνήμη σήμεροv, τού αοιδίμου αθλητού, Λογγίvου ανακραυγάζουσα. Σύ μου τό κράτος, Χριστέ καί στερέωμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Λογγῖνος Ἑκατόνταρχος with an icon greeting ecard.