Μεθεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 16

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ

First Tone

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ with an icon greeting ecard.