Μεθεόρτια τῆς Κοιμήσεως

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 18

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τῆς Κοιμήσεως

First Tone

Εν τή Γεννήσει τήν παρθενίαν εφύλαξας, έν τή Κοιμήσει τόν κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης πρός τήν ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τής ζωής, καί ταίς πρεσβείαις ταίς σαίς λυτρουμένη, εκ θανάτου τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια τῆς Κοιμήσεως with an icon greeting ecard.