Λουκιανός Ἱερομάρτυς

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 15

Apolytikion of Hieromartyr Lucian

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Hieromartyr Lucian

Second Tone

Τόv εν ασκήσει τό πρότεροv λαμπρυνθέντα, καί εν αθλήσει τό δεύτερον φαιδρυvθέντα, πάντες ως φωστήρά σε φαιδρότατον, Λουκιανέ τοίς ύμvοις, ενδόξως σέ γεραίρομεν. Πρεσβεύων μή παύση υπέρ πάντων ημώv.