Κοσμᾶς ὁ Ποιητής

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 14

Ἀπολυτίκιον Κοσμά Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Κοσμά σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Κοσμά Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Κεκοσμημένος αρεταίς Κοσμά θεόπνευστε, τής Εκκλησίας τού Χριστού κόσμος γεγένησαι, καί τοίς άσμασιν εκόσμησας ταύτην μάκαρ. Αλλά πρέσβευε πρός Κύριον τού ρύεσθαι, εκ παντοίων μηχανών τού πολεμήτορος, τούς σοί κράζοντας, χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κοσμᾶς ὁ Ποιητής with an icon greeting ecard.