Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ Ποιητοῦ, τοῦ Ἁ­γιο­­­πολίτου, Ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ.

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Κοσμά Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Κεκοσμημένος αρεταίς Κοσμά θεόπνευστε, τής Εκκλησίας τού Χριστού κόσμος γεγένησαι, καί τοίς άσμασιν εκόσμησας ταύτην μάκαρ. Αλλά πρέσβευε πρός Κύριον τού ρύεσθαι, εκ παντοίων μηχανών τού πολεμήτορος, τούς σοί κράζοντας, χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.