Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καί Κελσίου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ναζαρίου, Γερβασίου, Προστασίου και Κελσίου

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ναζαρίου, Γερβασίου, Προστασίου και Κελσίου

Second Tone

Λαμπτῆρες φαιδροί φανέντες, Θείοι Μάρτυρες, τήv κτίσιν φωτί, θαυμάτων καταυγάζετε, νοσημάτων λύοντες, τήv βαθείαν νύκτα έκάστοτε, καί Χριστώ τω μόνω Θεώ, πρεσβεύοντες δούναι ήμίν έλεος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καί Κελσίου with an icon greeting ecard.