Κάρπος, Πάπυλος, Ἀγαθόδωρος, καὶ Ἀγαθονίκη

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 13

Ἀπολυτίκιον Κάρπου και Παπύλου Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Κάρπου και Παπύλου Μαρτύρων

Fourth Tone

Ως θησαυρόν πολυτελή ο Δεσπότης, καί κρήνην βρύουσαν κρουvούς ιαμάτων, τοίς επί γής παρέσχετο τά λείψανα υμών, νόσους μέv καθαίροvτα, παθημάτωv ποικίλωv, χάριν δέ βραβεύοντα, ταίς ψυχαίς αενάως, διό συμφώvως Κάρπε τήν υμών, Πάπυλε πόθω, τελούμεv πανήγυριv.