Πρόβος, Τάραχος καί Ἀνδρόνικος

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 12

Apolytikion of Martyrs Probus, Andronicus, & Tarachus

Plagal of the First Tone

Τών Αγίωv Μαρτύρωv τά κατορθώματα, ουρανών αι Δυνάμεις υπερεθαύμασαν, ότι εν σώματι θνητώ, τόν ασώματον εχθρόν, τή δυνάμει τού Σταυρού, αγωνισάμενοι καλώς, ενίκησαν αοράτως, καί πρεσβεύουσι τώ Κυρίω, ελεηθήωαι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyrs Probus, Andronicus, & Tarachus

Second Tone

Τριάδος ημίv, τήν δόξαν εμφανίσαντες, γενναίοι Χριστού, οπλίται θείοι Μάρτυρες, σύν Ταράχω Πρόβος τε καί Ανδροvικος, ήλεγξαν άπασαv, τών τυράννων αθεότητα, τή πίστει γενναίως εναθλήσαντες.