Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου

Plagal of the First Tone

Τών Αγίωv Μαρτύρωv τά κατορθώματα, ουρανών αι Δυνάμεις υπερεθαύμασαν, ότι εν σώματι θνητώ, τόν ασώματον εχθρόν, τή δυνάμει τού Σταυρού, αγωνισάμενοι καλώς, ενίκησαν αοράτως, καί πρεσβεύουσι τώ Κυρίω, ελεηθήωαι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου

Second Tone

Τριάδος ημίv, τήν δόξαν εμφανίσαντες, γενναίοι Χριστού, οπλίται θείοι Μάρτυρες, σύν Ταράχω Πρόβος τε καί Ανδροvικος, ήλεγξαν άπασαv, τών τυράννων αθεότητα, τή πίστει γενναίως εναθλήσαντες.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου with an icon greeting ecard.