Οσίου Θεοδώρου επισκόπου Εδέσσης

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 19

Ἀπολυτίκιον Θεοδώρου Εδέσσης

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Θεόδωρος σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Θεοδώρου Εδέσσης

Third Tone

῾Η σεπτή σου ἄσκησις, ἰερωσύνης τῷ φέγγει ἰερῶς ἠγλάϊσται τῇ θεϊκῇ προμηθείᾳ, σκεῦος γὰρ τοῦ Παρακλήτου γεγενημένος, ἔβλυσας τῇ Ἐκκλησιᾳ ζωῆς τὸν λόγον· διὰ τοῦτο σὲ τιμῶμεν, ὡς Ἰεράρχην Χριστοῦ, Θεόδωρε.