Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας τῆς συμβίου αὐτοῦ

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ανδρονίκου και Αθανασίας Οσίων

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τής νομίμου συζυγίας υποτύπωσιν, καί τής ενθέου πολιτείας ακροθίνια, αναδήσωμεν τοίς άνθεσι τών ασμάτων, τόν οσίως διαπρέψαντα Ανδρόνικον, σύν αυτώ Αθανασίαν τήν ομόζυγον, τούτοις λέγοντες, χαίροις ζεύγος πανόσιον.