Ἰάκωβος Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 9

Ἀπολυτίκιον Ιακώβου Αποστόλου υιού του Αλφαίου

Third Tone

Απόστολε Άγιε Ιάκωβε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιακώβου Αποστόλου υιού του Αλφαίου

Fourth Tone

Ο τῶν έθνῶν σαγηνευτής ύπερθαύμαστος, καί μαθητῶν άναδειχθείς τιμιώτατος, τῶν άποστόλων σύσκηνος Ίάκωβος, κόσμω, τῶν ίάσεων, διανέμει τόν πλοῦτον, λύει περιστάσεων, τούς αύτόν εύφημοῦντας διό συμφώνως κράζομεν αύτω Σῶζε τούς πάντας, εύχαῖς σου άπόστολε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰάκωβος Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.