Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου

Fourth Tone

Ο τῶν έθνῶν σαγηνευτής ύπερθαύμαστος, καί μαθητῶν άναδειχθείς τιμιώτατος, τῶν άποστόλων σύσκηνος Ίάκωβος, κόσμω, τῶν ίάσεων, διανέμει τόν πλοῦτον, λύει περιστάσεων, τούς αύτόν εύφημοῦντας διό συμφώνως κράζομεν αύτω Σῶζε τούς πάντας, εύχαῖς σου άπόστολε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου with an icon greeting ecard.