Ὁσία Πελαγία

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Πελαγίας Οσίας

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα, λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται Ὁσία Ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.

Κοντάκιον Πελαγίας Οσίας

Second Tone

Τό σώμα τό σόν, νηστείαις Κατατήξασα, αγρύπνοις ευχαίς, τόv Κτίστην καθικέτευες, τού λαβείν σών πράξεων, τήv τελείαν Μήτερ συγχώρησιv, ήν καί έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσία Πελαγία with an icon greeting ecard.