Ὁσία Πελαγία

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 8

Apolytikion of Righteous Pelagia

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Πελαγία τό πνεύμά σου.

Kontakion of Righteous Pelagia

Second Tone

Τό σώμα τό σόν, νηστείαις Κατατήξασα, αγρύπνοις ευχαίς, τόv Κτίστην καθικέτευες, τού λαβείν σών πράξεων, τήv τελείαν Μήτερ συγχώρησιv, ήν καί έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα.