Λεόντιος ὁ Μονεμβασιώτης

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Λεόντιος ὁ Μονεμβασιώτης

First Tone

Ασκήσει λαμπρυνθείς, ως χρυσός εν χωνεία, λαμπρύνεις Μοναστών, τούς χορούς επομένους, τοίς θείοις σου διδάγμασι, θεοφόρε Λεόντιε, όθεν σήμερον, τήν φωτοφόρον σου μνήμην, εορτάζοντες, υπέρ ημών σε πρεσβεύειν, αιτούμεν πρός Κύριον.

Κοντάκιον Λεόντιος ὁ Μονεμβασιώτης

Plagal of the Fourth Tone

Τώ τής σοφίας προσελθών κρατήρι πάνσοφε, καί απολαύσας μυστικώς τού θείου νέκταρος, ανεξάντλητον γεγένησαι θείον ρείθρον, πελαγίζον αμβροσίας νάμα ήδιστον, τοίς πιστώς σου εκτελούσι τά μνημόσυνα, καί βοώσί σοι, χαίροις Πάτερ Λεόντιε.