Σέργιος καί Βάκχος Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 7

Apolytikion of Martyrs Sergius and Bacchus

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyrs Sergius and Bacchus

Third Tone

Τοὐς γενναἰους μἀρτυρας, καἰ ἀδελφοὐς ἐν τῆ πἰστει, συνελθὀντες στἐψωμεν, ἐν ἰεραις εὐφημἰαις, Σἐργιον τὀν τῆς Τριἀδος στερρὀν ὀπλἰτην. Βἀκχον τε τὀν ἐν βασἀνοις συγκαρτεροὐντα, ἄμφω τε θεολογοῦντας, Χριστὀν, Ἀλεἰπτην καἰ Ποιητἠν τοὐ παντὀς.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σέργιος καί Βάκχος Μάρτυρες with an icon greeting ecard.