Θωμᾶς Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 06

Ἀπολυτίκιον Θωμά Αποστόλου

Third Tone

Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Θωμά Αποστόλου

Fourth Tone

Ο τής θείας χάριτος πεπληρωμένος, τού Χριστού Απόστολος, καί υπηρέτης αληθής, εν μετανοία εκραύγαζε. Σύ μου υπάρχεις, Θεός τε καί Κύριος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θωμᾶς Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.