Θωμᾶς Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Θωμά Αποστόλου

Fourth Tone

Ο τής θείας χάριτος πεπληρωμένος, τού Χριστού Απόστολος, καί υπηρέτης αληθής, εν μετανοία εκραύγαζε. Σύ μου υπάρχεις, Θεός τε καί Κύριος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θωμᾶς Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.