Χαριτίνη Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 5

Apolytikion of Martyr Charitina

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Charitina

Fourth Tone

Μαρτυρίου αίμασι πεφοινιγμένη, ουρανίοις κάλλεσι, καθωραϊσθης ευπρεπώς, ώ Χαριτίνη κραυγάζουσα. Σύ τών Μαρτύρων Χριστέ αγαλλίαμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Χαριτίνη Μάρτυς with an icon greeting ecard.