Διονύσιος ὁ Αρεοπαγίτης

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 3

Κοντάκιον Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Plagal of the Fourth Tone

Τάς ουρανίους διαβάς πύλας εv πνεύματι, μαθητευθείς τώ υπέρ τρείς ουρανούς φθάσαντι, Αποστόλω Διονύσιε τών αρρήτωv, επλουτίσθης πάσαν γνώσιν καί κατηύγασας, τούς εν σκότει αγνωσίας πρίν καθεύδοντας, διό κράζομεν, Χαίροις Πάτερ παγκόσμιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Διονύσιος ὁ Αρεοπαγίτης with an icon greeting ecard.