Ανανίας ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 1

Ἀπολυτίκιον Ανανίου Αποστόλου

Third Tone

Απόστολε Άγιε Ανανία, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ανανίου Αποστόλου

Second Tone

Ο εν πρεσβείαις θερμότατος αντιλήπτωρ, καί τοίς αιτούσι ταχύτατα υπακουων, δέξαι τήν δέησιν Ανανία ημών, καί τόν Χριστόν δυσώπει τού ελεήσαι ημάς, τόν μόνον Αγίοις δοξαζόμενον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ανανίας ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.