Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 28

Ἀπολυτίκιον Χαρίτωνος Ομολογητού

Plagal of the Fourth Tone

Ταίς τών δακρύων σου ροαίς, τής ερήμου τό άγονον εγεώργησας, καί τοίς εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τούς πόνους εκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ, τή οικουμένη λάμπων τοίς θαύμασι, Χαρίτων Πατήρ ημών, Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Χαρίτωνος Ομολογητού

Second Tone

Κατατρυφῆσας, θεόφρον, τῆς ἐγκρατεὶας, καὶ τῆς σαρκὸς σου τάς ὸρἐξεις χαλινὡσας, ὡφθης τῆ πὶστει αύξανόμενος καὶ ὡς ζωῆς ἐν μἐσω, ξύλον `Εδἐμ ἐξήνθησας, Χαρὶτων παμμάκαρ ὶερὡτατε.