Σεραπίων ὁ Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Σεραπίων ὁ Μάρτυς with an icon greeting ecard.